.Formularz kontaktowy

* Anty spam

REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO TECHTO.PL


 

 1. DEFINICJE
 2. Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1920, z późn. zm.),
 3. Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy,
 4. Klient - (I) osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia - przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego - a także (II) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,
 5. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.),
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu (I) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego] albo (II) związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [stosownie do art. 5564 Kodeksu Cywilnego],
 7. Produkt - rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, mogąca być przedmiotem umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na podstawie złożonego przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia w Sklepie Internetowym,
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Techto.pl, skierowany do wszystkich jego Klientów,
 9. Sklep Internetowy lub Sklep - serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem , za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty oferowane przez Sprzedawcę; Sklep nie jest internetową platformą handlową w rozumieniu art. 2 pkt 8) Ustawy o prawach konsumenta,
 10. Sprzedawca lub Techto - Techto spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Suliszewie, adres: ul. Zwycięstwa 51, 73-222 Suliszewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855259, NIP: 5941609204, REGON: 386784270, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 601 099 279.
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), 
 12. VAT - podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.) - w odpowiedniej, znajdującej zastosowanie stawce.


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa między innymi:
 3. zasady zawierania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 4. korzystanie przez Klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym ;
 5. zasady składania zamówień w Sklepie Internetowym;
 6. dostarczanie zamówionych Produktów Klientowi, zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Produktów;
 7. prawa i obowiązki Klienta (w tym Konsumenta) oraz Sprzedawcy;
 8. procedurę składania oraz rozpatrywania reklamacji;
 9. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta;
 10. wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta (załącznik do Regulaminu).
 11. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.). 
 12. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami, a także w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie  kierowane przez TECHTO do odbiorców i potencjalnych Klientów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 13. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 14. Pojęcia niezdefiniowane w tytule I niniejszego Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. 
 15. Nagłówki tytułów w treści Regulaminu mają charakter porządkujący i nie wpływają na ich interpretację.
 16. O ile co innego nie wynika z kontekstu lub treści Regulaminu, zawarte w Regulaminie określenia w liczbie pojedynczej będą obejmować również określenia w liczbie mnogiej, a określenia w liczbie mnogiej będą również obejmować określenia w liczbie pojedynczej.


 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego techto.pl:
 3. dostęp do sieci Internet,
 4. poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa
 5. W związku ze stałymi zmianami i aktualizacjami wprowadzanymi na stronie internetowej Sklepu zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu Internetowego lub zasobów strony internetowej Sklepu (w postaci np. wykorzystania zdjęć lub opisów zamieszczanych w Sklepie Internetowym) w celach innych niż określone w Regulaminie, dostarczanie przez Klienta jako usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowanie w jakikolwiek sposób niezaakceptowany przez Sprzedawcę w oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu Internetowego są zabronione. 


 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 2. Sklep Internetowy umożliwia Klientom:
 3. składanie zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów sprzedaży Produktów na odległość,
 4. uzyskanie informacji o Produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 5. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać poprzez umieszczenie Produktów w koszyku oraz uzupełnienie formularza zamówienia (w ramach koszyka zakupów) znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 6. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 7. Przed złożeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 8. Podanie następujących prawidłowych danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia: 
 9. imię i nazwisko lub nazwa podmiotu i NIP (dla Klientów innych niż Konsumenci, o których mowa w pkt (I) definicji Konsumentów),
 10. adres e-mail, 
 11. adres płatnika,
 12. adres dostawy, 
 13. numer telefonu.
 14. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji zamówienia poprzez usunięcie danej pozycji w koszyku, a następnie ponowne wybranie Produktów i dodanie ich do koszyka.
 15. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki zamówienia przez Sklep Internetowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 099 279. W wiadomości e-mail niezbędne jest podanie numeru zamówienia w celu jego prawidłowej identyfikacji.
 16. Klient może uzyskać dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w ramach Sklepu Internetowego w następujących sytuacjach:
 17. w ramach akcji promocyjnych - zgodnie z regulaminem danej akcji promocyjnej,
 18. w ramach indywidualnych ustaleń,
 19. w ramach konkursów organizowanych przez Techto - zgodnie z regulaminem danego konkursu.


 

 1. PŁATNOŚCI I CENY
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności (przedpłaty) za zakupione Produkty:
 3. w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy (na podstawie wystawionej przez Techto faktury pro-forma), 
 4. w postaci płatności BLIK, kartą płatniczą albo przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności (jeżeli będzie udostępniony).
 5. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskich złotych i są podane jako ceny netto i brutto (zawierają VAT), przy czym każdorazowo ceny są dokładnie oznaczone poprzez wskazanie czy podana cena stanowi cenę netto, czy też brutto.
 6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są zgodne z cennikiem przewoźnika i są podawane odrębnie w chwili wystawianie faktury proforma do Zamówienia dla danego Produktu i zależą od sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:
 8. zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, 
 9. zmiany cen dostawy,
 10. aktualizacji informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie,
 11. wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu, 

przy czym Sprzedawca nie ma możliwości zmiany ceny Produktu lub ceny dostawy dla danego zamówienia począwszy od chwili doręczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w rozdziale IV pkt 4 Regulaminu.

 1. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktów obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona zostanie również informacja o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt był oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie zostanie uwidoczniona także informacja o najniższej cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 2. Zdarzenia opisane w tytule V pkt 4 powyżej nie stanowią zmiany Regulaminu.
 3. Akceptując Regulamin Klient wyraża jednocześnie zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może zrezygnować z wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail.


 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
 2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest w Dni Robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firm przewozowych bądź kurierskich.
 3. Orientacyjny czas realizacji zamówienia, rozumianego jako przekazanie Produktów objętych Zamówieniem kurierowi, zależny jest od dostępności w magazynie Sprzedawcy wybranego przez Klienta Produktu i jest podawany każdorazowo w opisie danego Produktu.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż terminy dostaw podane w opisach Produktów mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. 
 5. W wypadku, gdy Klient jest Konsumentem, maksymalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako dostarczenie Produktów Klientowi, nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Przy łączonym zakupie Produktów z różną dostępnością czas wysyłki kompletnego zamówienia będzie odpowiadał najdłuższemu podanemu terminowi lub zostanie ustalony indywidualnie.
 7. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po łącznym potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w tytule IV pkt 4, oraz otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności (zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy) w sposób określony w rozdziale V pkt 1.
 8. Dostawa zamówionych Produktów następuje na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.
 9. Do każdego zamówionego Produktu dołączana jest faktura VAT w formie papierowej lub wysłana na adres e-mail w formie elektronicznej, bądź udostępniona do pobranie w systemie KSeF, wystawiana po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
 10. Koszt dostawy Produktu pokrywa Klient, chyba że co innego wprost wynika z treści opisu danego Produktu bądź z określonej akcji promocyjnej.
 11. Aktualny cennik dostawy znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce: Cennik dostaw. Klient jest informowany o dostępnych do wyboru możliwościach oraz kosztach dostawy zamówionego Produktu.
 1. REKLAMACJE
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem (z wyjątkiem Konsumenta, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie), za wady Produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem (z wyjątkiem Konsumenta, o którym mowa w pkt (ii) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie) w razie braku zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w Ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad.


 

A. Rękojmia w przypadku Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem (z wyjątkiem Konsumenta, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem (z wyjątkiem Konsumenta, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie), za wady Produktów na podstawie rękojmi.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
 3. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 4. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 5. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 6. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 8. Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient może:
 9. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Obniżona cena Produktu pozostawać będzie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady;

 1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, przy czym Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z pkt 6 poniżej.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji - zgłoszenie powinno zawierać niezbędne dane umożliwiające jego rozpatrzenie, w szczególności:
 4. Dane kontaktowe Klienta:
  1. imię i nazwisko
  2. adres odbioru/dostawy Produktu
  3. telefon kontaktowy
  4. e-mail kontaktowy
 5. Dane reklamowanego Produktu:
 6. model, ew. indeks Produktu
 7. numer seryjny
 8. Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.
 9. Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.
 10. Roszczenie Klienta.
 11. W celu realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu Produktu w Sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego równoważnego potwierdzenia zakupu).
 12. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do Techto:
 13. drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 14. listownie na adres: Techto Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 51, 73-222 Suliszewo z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi.
 15. Po przyjęciu zgłoszenia Techto kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo), w celu poinformowania o przyjęciu zgłoszenia i ustaleniu terminu dostarczenia Produktu.
 16. Klient po otrzymaniu informacji od Techto przygotowuje paczkę ze zgłoszonym Produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.
 17. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Techto.
 18. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są wysyłane przez klienta do siedziby Techto lub innego wskazanego miejsca najtańszym dostępnym sposobem.
 19. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez Techto reklamowanego produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
 20. Techto ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie lub inną drogą komunikacji wskazaną przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. W sytuacji, gdy Klient jest Konsumentem a Techto nie ustosunkuje się w terminie 14 dni do żądania Klienta w zakresie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o którą ma być obniżona cena - uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione.
 2. W przypadku uznania przez Techto roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:
 3. polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony przez Techto na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej, pod warunkiem dostępności Produktu w magazynie Techto;
 4. polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany Produkt zostanie naprawiony przez Techto niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej, pod warunkiem dostępności w magazynie Techto materiałów niezbędnych dla dokonania naprawy;
 5. polegającego na obniżeniu ceny Produktu, Techto zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu oraz koszt dostarczenia Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej;
 6. polegającego na odstąpieniu od umowy, Techto zwróci Klientowi należną kwotę wraz z kosztami dostarczenia Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
 7. Dla przypadków opisanych w pkt 16 lit. a) i b) Produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również Produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru Produktu na własny koszt w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
 9. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego Produktu w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru Produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, informując jednocześnie Klienta o uprawnieniu Sprzedawcy do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w tymże piśmie - na zasadach określonych w pkt 20 poniżej.
 10. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu, w wysokości 300zł/brutto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania.
 11. Klient nabywający Produkt w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem bądź będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (II) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie) ma prawo złożyć reklamację w zakresie rękojmi stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów ogranicza się wówczas do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy z tytułu nabycia Produktu.

B. Rękojmia w przypadku Klienta będącego Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie za brak zgodności Produktu z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 3. Ponadto, aby Produkt został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy
   4. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, może rozsądnie oczekiwać,
   5. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, o którym mowa w pkt 2 lub 3 powyżej, jeżeli Klient będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z jego niewłaściwego zamontowania, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta będącego Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, to Klient będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta będącego Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Produkt został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 11. Klient będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt 8 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt 9-10 powyżej,
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową,
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 7-11 powyżej,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie.
 13. Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 14. Kupujący będący Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 15.  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy realizacja prawa odstąpienia od umowy jest możliwa jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Klienta będącego Konsumentem, o którym mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
 16. W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji - zgłoszenie powinno zawierać niezbędne dane umożliwiające jego rozpatrzenie, w szczególności:
  1. Dane kontaktowe Klienta:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres odbioru/dostawy Produktu,
   3. telefon kontaktowy,
   4. e-mail kontaktowy
   5. Dane reklamowanego Produktu:
    1. model, ew. indeks Produktu,
    2. numer seryjny
    3. Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.
    4. Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.
    5. Roszczenie Klienta.
 17. W celu realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu Produktu w Sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego równoważnego potwierdzenia zakupu).
 18. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do Techto:
  1. drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. listownie na adres: Techto sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 51, 73-222 Suliszewo z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi.
 19. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z Techto firmy kurierskiej.
 20. Po przyjęciu zgłoszenia TECHTO kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni Roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru Produktu przez kuriera.
 21. Klient po otrzymaniu informacji od TECHTO o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym Produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.
 22. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do TECHTO. Zalecamy zapakowanie reklamowanego Produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.
 23. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez TECHTO reklamowanego Produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
 24. TECHTO ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie lub inną drogą komunikacji wskazaną przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. W sytuacji, gdy Klient jest Konsumentem a TECHTO nie ustosunkuje się w terminie 14 dni do żądania Klienta w zakresie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o którą ma być obniżona cena - uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione.
 2. W przypadku uznania przez TECHTO roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową:
  1. polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony przez TECHTO na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej;
  2. polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany Produkt zostanie naprawiony przez TECHTO niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej;
  3. polegającego na obniżeniu ceny Produktu, TECHTO zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej;
  4. polegającego na odstąpieniu od umowy, TECHTO zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
 3. Dla przypadków opisanych w pkt 26 lit. a) i b) Produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również Produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
 5. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu, w wysokości 300zł/brutto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania


 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA
 2. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem, może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient - lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Klienta - objął Produkt w posiadanie.
 3. W przypadku umowy, która:
  1. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony, termin, o którym mowa w pkt 1 powyżej, rozpoczyna swój bieg od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpieniu przed jego upływem. 
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Techto spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Suliszewie, adres: ul. Zwycięstwa, 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855259, NIP: 5941609204, REGON: 386784270, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 601 099 279 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów w drodze oświadczenia przesłanego do Techto np. pocztą albo pocztą elektroniczną,
 6. Oświadczenie można złożyć korzystając ze stosownego formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, dostępnego pod adresem: https://www.techto.pl/pl/reklamacje-i-zwroty, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym lub trowarowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2.  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3.  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4.  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5.  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 8. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. 
 9. Konsument jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy. 
 10. Sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - w każdym wypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka PrywatnościSklepu.


 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023.
 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej techto.pl w zakładce Regulamin sklepu. 
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę mogą być również rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne - zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, przy czym jeżeli Klient nie pozostaje Konsumentem, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.) - do Konsumentów, o których mowa w pkt (I) definicji Konsumenta w niniejszym Regulaminie, jak również innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 7. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w przypadku zaistnienia:
 8. zmian prawnych i/lub organizacyjnych u Sprzedawcy,
 9. zmiany obowiązujących przepisów prawa
 10. zmiany funkcjonalności Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. 
 11. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 12. Zmiana regulaminu następuje poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”, a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego, tj. na stronie techto.pl. Klient, który podczas rejestracji podał adres e-mail oraz wyraził odpowiednie zgody, o zmianie Regulaminu zostanie dodatkowo poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail - z czternastodniowym wyprzedzeniem. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.