.Formularz kontaktowy

* Anty spam

Polityka prywatności Serwisu TECHTO.PL 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
  2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
  3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz poufności danych osobowych Użytkowników, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie zabezpieczenia tych danych oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
  2. Dane kontaktowe Usługodawcy: Usługodawca – Techto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suliszewie, adres: ul. Zwycięstwa 51, 73-222 Suliszewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855259, NIP: 5941609204, REGON: 386784270, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników są lub mogą być przetwarzane:

   1. w celu rejestracji i prowadzenia Konta w Serwisie oraz korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Serwis - przetwarzanie danych jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu dopasowywania danych przedstawionych przez Użytkowników pozostałym Użytkownikom Serwisu po odpowiednim uzupełnieniu danych wyszukiwania (w tym profilowania), przetwarzanie danych następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodą jest umieszczenie określonych danych w Serwisie; 
   3. w celu dostarczania Newslettera - przetwarzanie danych następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
   4. w celu załatwienia sprawy opisanej przez Użytkownika w dostępnym w Serwisie formularzu – przetwarzanie danych jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora;
   5. w celach realizacji uzasadnionych interesów Usługodawcy, związanych z prowadzeniem Serwisu, w tym analizowaniem korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej Serwisu, zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. w celach marketingu bezpośredniego Serwisu, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie – przetwarzanie danych przez Usługodawcę następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   7. w celach marketingowych Usługodawcy, wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   8. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Usługodawcę obowiązkami prawnymi (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt.3 powyżej, w szczególności wzięcia udziału w rekrutacjach.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

 1. dane podane przez Użytkownika w celu założenia Konta w Serwisie oraz realizacji umowy: nazwisko i imię, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, NIP;
 2. dane Użytkownika pozyskane przez Usługodawcę w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii.
 1. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Usługodawcy, zgoda może być również cofnięta za pomocą Serwisu, zgodnie z treścią umieszczonych w nim pouczeń.
  2. Użytkownikowi przysługują także następujące prawa:
   1. do usunięcia swoich danych osobowych;
   2. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
   3. dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);
   4. do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym; 
   5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej.


  1. Administrator zrealizuje prawa Użytkownika, z zastrzeżeniem wyjątków określnych w przepisach RODO.
  2. Użytkownik, może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych. W tym celu należy zalogować się do Serwisu, przejść do zakładki „Profil” i dokonać stosownych zmian.
  3. W celu realizacji praw określonych w literze b) 5.1 oraz 5.2., należy wysłać e-mail na adres Administratora tj. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że dotyczące go przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 1. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych w Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać na adres: Techto sp. z o.o. w Suliszewie, adres: ul. Zwycięstwa 51, 73-222 Suliszewo.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.
  2. W przypadku przetwarzania danych:
   1. w celu zawarcia i wykonania umowy – dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy;
   2. na podstawie zgody - dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
   3. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi - dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;
   4. w celach marketingu bezpośredniego Administratora, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (profilowania) - dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu; 
   5. w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora - dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
  3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub zanonimizowane.
 3. Podmioty, którym udostępnianie są dane osobowe
  1. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników, jeżeli posiada ku temu podstawę prawną, w szczególności, kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych usług, lub gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
  3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności:
   1. podmioty uprawnione do uzyskania danych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
   2. podmioty, z których usług korzysta Administrator celem dostarczenia usług, w szczególności:
 1. podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające administratorowi systemy teleinformatyczne;
 2. przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania; 
 3. operatorzy systemów płatności;
 4. kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator.
 1. Przekazywanie danych poza EOG
  1. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską - Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Google. Stosowane przez Google standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  1. Gdy ma to zastosowanie, administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Użytkownika, administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
 1. Cookies i inne podobne technologie 
  1. Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych, podczas korzystania z Serwisu dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
  2. Cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym, służące do identyfikacji Użytkowników oraz dostarczania administratorowi informacji statystycznych o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług w Serwisie do preferencji Użytkowników.
  3. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas (określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika) w urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
  4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym. 
  5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Użytkownik zastrzega jednak, iż może to wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
  6. Serwis korzysta również z systemów analityki internetowej dających wgląd w ruch danych osobowych oraz danych lokalizacyjnych użytkowników, stosowanego do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach personalizacji treści wyświetlanych reklam. Serwis korzysta również z narzędzia HotJar (lub podobnego narzędzia z tożsamymi funkcjonalnościami), służącego do analizy poruszania się użytkownika na stronach internetowych (w tym podstronach) Serwisu, celem oceny zachowania się Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu oraz wykorzystania jego funkcji. Korzystanie z HotJar lub tożsamego narzędzia nie wiąże się z pobieraniem i zapisywaniem danych osobowych Użytkownika.
  7. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (plikach dziennika służących do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Usługodawcę). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Usługodawca przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 2. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Usługodawca może również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych. Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej Serwisu lub przesłane drogą mailową Użytkownikom posiadającym Konto.
  2. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest w Serwisie.
  3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).